Karachi:

H.M.2 Bath Island,Karachi
Ph: 021-99250927